Ethiopia (ETH)

Supplier / Name = name of kit template.