Egypt (EGY)

Duration Kit Brand
1990 - 95 Adidas
1995 - 98 Venecia
1999 - 2004 Puma
2004 - 06 Adidas
2006 - 12 Puma
2012 - 19 Adidas
2019 onwards Puma